Tianjin - Graduation

毕业季

In front of No 2 Main Teaching Building, Nankai University

Dong Men, Nankai University

Xiao Yin He River, Nankai University

Ma Ti Hu Lake, Nankai University. from 2018.04.11 - 2018.08.07